Beleid op het vlak van gegevensverwerking

Radio Spandex respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

DIDECO NV

Maatschappelijke zetel: 's Gravenstraat 198 i, 9810 Nazareth

Telefoon: +32 472 715 195

E-mail: hello@radiospandex.be

Ondernemingsnummer: BE 0450.293.301

RPR: Gent

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Radio Spandex verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar Radio Spandex. Radio Spandex is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de Belgische federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van Radio Spandex door te mailen naar hello@radiospandex.be. U kunt ook terecht op dit e-mailadres met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

 

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website radiospandex.be. 

 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Meestal verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens per dienst die wordt verleend:

• Uw vraag beantwoorden: uw naam, voornaam, e-mailadres, en uw telefoonnummer indien u dit opgeeft

• Uitvoeren van het optreden, klantenbeheer, facturatie:

• Naam, voornaam, rechtsvorm, ondernemingsnummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer van de opdrachtgever/organisator

• Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer van uw eventuele onthaalverantwoordelijke en technische medewerker(s) op de locatie van het optreden

• Direct marketing: uw naam, voornaam, e-mailadres

 

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We vragen de gegevens rechtstreeks bij u op via het contactformulier op de website, en/of in de schriftelijke overeenkomst voor een optreden.

 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt. Het gaat in het bijzonder om de volgende doeleinden:

• Uw vraag beantwoorden

• Uitvoeren van het optreden

• Klantenbeheer

• Facturatie en boekhouding

• Het versturen van nieuwsbrieven om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (marketing)

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden, waarin de AVG voorziet:

• Voor de uitvoering van een overeenkomst (uw vraag beantwoorden, uitvoeren van het optreden, klantenbeheer)

• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (facturatie en boekhouding)

• Voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen (nieuwsbrief)

• Uw actieve en uitdrukkelijke toestemming (nieuwsbrief)

 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om onze diensten te leveren. We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens i.v.m. facturatie en boekhouding gedurende zeven boekjaren te bewaren. De gegevens vermeld in een schriftelijke overeenkomst voor een optreden worden bewaard gedurende de verjaringstermijn in burgerlijke zaken, zijnde 10 jaar. Na verloop van die termijn worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. 

 

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken: onze boekingsagent, onze leveranciers van geluids- en lichttechniek, de dienstverlener(s) die onze website verzorgen. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. U kunt bij ons steeds een overzicht aanvragen van de verwerkers op wie we een beroep doen.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

 

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 

We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

 

Wat zijn uw rechten?

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt daarvoor contact opnemen met hello@radiospandex.be. We vragen dan een bewijs van uw identiteit, zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft. U kunt via diezelfde weg ook melden dat u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden.

In geval van gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden of op basis van uw toestemming, kunt u zich via een e-mail naar hello@radiospandex.be kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor de toekomst.

Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

 

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, vragen wij u om contact op te nemen met hello@radiospandex.be. Daarnaast kunt u op elk moment een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Algemene informatie

We hebben het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen melden we altijd via deze websitepagina. De laatste aanpassing dateert van april 2021 (tweede versie).

 

Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van Dideco NV, hierna genoemd 'Radio Spandex'

Maatschappelijke zetel: 's Gravenstraat 198 i, 9810 Nazareth

Telefoon: +32 472 715 195

E-mail: hello@radiospandex.be

Ondernemingsnummer: BE 0450.293.301

RPR: Gent

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Radio Spandex of rechthoudende derden. De merknaam 'Radio Spandex' met BOIP-inschrijvingsnummer 1021152 behoort toe aan dhr. Frederik Dhont.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Radio Spandex levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Radio Spandex kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Radio Spandex geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Radio Spandex kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Radio Spandex verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.